Kategorie bloga

Kategorie bloga

Miejscowość, data

Do:

DESIRO Anna Kusio
ul. Czterech Pancernych 8
95-073 Ustronie

imię, nazwisko

adres konsumenta

Zgłoszenie Reklamacyjne

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………….………..… towar jest wadliwy. Wada polega na: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...…… Wada została stwierdzona w dniu ……………….…………….. .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. (słownie: …………………….……) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto: ……………………………………………………………………………………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto:

……………………………………………………………………….………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem

*niepotrzebne skreślić